Ложата и нейната подредба

Масонският храм или Ложата е символ на света. Формата и “Продълговати квадрати” е най-древната концепция за формата на света. Тя се простира от Изток на Запад, ширината и е от Север на Юг, височината – от земята до небето, а дълбочината – от повърхността до центъра на земята. Тя е толкова обширна, за да символизира универсалността на Масонството. То е всеобщо, простира се върху цялата земна повърхност и всички братя по нея образуват само една ложа.

Масонството е свят без класови различия, богатство, власт, бедност и мизерия. В Ложата всички са равни, има мир и хармония. В този свят мъжете не са разделени от различни влияния: раса, бизнес, религиозни убеждения, политика. Те са едно цяло, свързани от три основни вярвания: върховенството на Бога, на братствтото на човека и безсмъртието на душата.

Трите големи Светлини на Масонството са Книгата на Светия закон, Винкелът и Пергелът. Те са първото нещо, което всеки посветен вижда и върху които полага клетва. Чрез Книгата на Светия закон ние служим на Великия Архитект на Вселената, тя е неговият безценен дар към хората. Показва на търсещия единение с Бога пътят ни към него, към съвършенството. Вярата във Великия Архитект на Вселената и неговата воля са основно условие за приемане на членство. Винкелът направлява нашите действия и определя правотата на делата ни. Правият ъгъл също е и инструмент на Майстора, той е масонският символ на неговите задължения и му напомня за тези от тях, които има към ръдоводената от него Ложа. Пергелът регулира отношенията ни спрямо нашите братя и света извън братството. Човек се намира в постоянно противоборство между духовните си стремежи и земното си начало. Пергелът е инструмент на братята, с който се учат да ограничават желанията си в определени граници и да сдържат страстите си в нормалния свят и братството. Той насочва масона към активна работа върху собствената му личност, неговото бъдеще и заобикалящата го природа. Съединението на пергела и винкела символизира хармонията между дух и тяло.

Масонството метафорично се крепи на трите големи колони , наречени Мъдрост, Сила, Красота. Мъдростта е необходима, за да създава и ръководи, Силата – за да изпълнява и поддържа и Красотата – за да увенчава и украсява всички влики и важни начинания. Без тях не може да се сътвори нищо прекрасно. Тези три колони се символизират от главните офицери на Ложата – Почитаемия Майстор, Първия надзирател и Втория надзирател. Почитаемия Майстор символизира Колоната на Мъдростта, защото той притежава мъдрост, за да открива и ръководи Ложата, да изпраща зидарите на работа и да ги напътства. Неговото място е на Изток, както слънцето изгрява от Изток, за да започне деня. Светлината, която символизира мъдрост и истина, и също извира от Изток. Първият надзирател се свързва с Колоната на Силата, за да помага на Почитаемия Майстор при откриване и закриване на Ложата, да плаща надниците в карая на деня на братята, които им се полагат, така че никой да не си тръгва неудовлетворен, понеже хармонията е силата на Масонството. Неговото място е на Запад, както слънцето залязва на Запад, за да завърши деня. Вторият надзирател символизира Колоната на Красотата, негово задължение е да наблюдава слънцето по пладне, когато светлината му най-пълно разкрива красотата и славата на деня, да призовава зидарите на работа, да ги спира за отдих, да се грижи да започвата навреме, та да спори Строежът. Неговото място е на Запад, за да закрива ложата и освобождава хората от работа.

Когато търсещият за първи път види светлина при своето приемане, тя идва от трите малки Светлини, които образуват триъгълник близо до олтара. Те се запалват при откриване на ложата и се загасят при закриването и. Трите малки Светлини символизират Слънцието, Луната и Почитаемия Майстор. Слънцето управлява деня, Луната – нощта, а Майсторът – Ложата. Те са разположени на Изток, Запад и Юг. На Север няма светлина, защото нито слънцето, нито луната в зенита си не са могли да огреят северната част на Саломоновия храм.

Таванът на Ложата е небесният свод, покрит с облаци, обсипан със звезди, които всички Масони се надяват да достигнат със стълбата, наречена Стълбата на Якоб, с помощта на три основни стъпала – Вяра, Надежда и Милосърдие. Те символизират вярата в Бог, надеждата за безсмъртие и милосърдие към цялото човечество. Но най-великата добродетел от всички е милосърдието, защото вярата може да бъде загубена, надеждата да свърши със сбъдването на мечта, но милосърдието се простира отвъд смъртта.

Мозаечният под в ложата, назъбената ивица около него и пламтящата звезда са взаимствани от Храма на цар Саломон. Мозаечният под символизира доброто и злото, редуващи се в човешкия живот по пътя на съвършенството, назъбената ивица или красивият фриз – благата, които ни съпътстват в земния живот и на които се надяваме да се наслаждим, пламтящата звезда символизира Божието Провидение.

В Ложата има шест символни знака – три недвижими и три движими. Недвижимите са Правият ъгъл, който ни учи на морал, Либелата – на равенство, а Отвесът на почтеност в живота. Тези знаци са носени от тримата главни офицери в Ложата – Почитаемия Майстор, Първия надзирател и Втория надзирател. Движимите знаци са необработеният камък, одяланият камък и чертожната дъска. Грубият недодялън камък напомня за нашата първична и несъвършена природа, той стои на Север, където е мястото на чираците. Одяланият камък символизира съвършенството, което се надяваме да постигнем чрез добродетелите и начинанията си с Божията благословия. Чертожната дъска е един от инструментите на Майстора, както всеки работник гради храм според плана на Майстора, така и ние трябва да издигнем нашия собствен духовен градеж според правилата и проектите на Великия Архитект на Вселената, които всъщност са нашата духовна, нравствена и масонска чертожна дъска.

В днешно време много Ложи се посвещават на Св. Йоан Кръстител и Св. апостол и евангелист Йоан, които се смятат за закрилници на масонството още от древни времена. В повечето Ложи може да открием определена точка вписана в кръг, ограничен от две успоредни отвесни линии, символизиращи двамата Светии. Върху този кръг е изобразена Книгата на Светия закон. Точката в средата символизира отделния брат, а кръгът определя границите на неговите задължения.

Бр. Ю.К.

Ложа Филипополис

Мисията на бащата масон

И този ден като много други седях в неподходящо време и на не съвсем точното място. Напрягах съзнанието си, за да роди идея, тема теза, концепция,...

Close