Символи в Масонските ритуали

S1Символите са неезиково средство за изразяване на човешкото подсъзнание. Работата и заниманията с тях дават възможност за целенасочена комуниакция между сферите на съзнателното и подсъзнателното. Масонството се ползва от езика на символите, за да помогне на масона да се огледа вътре в себе си и за да му помогне насочи съзнанието си към благородни цели. Символите помагат на масона да се опита да приложи на практика тези благородни идеали.

Пергел: В западната християнска иконография символ на създателя и сътворяването на света – духовният план – вечният кръг – вечното завръщане.

Винкел: Символ на стремежа към съвършенство, изразяващ се в масонския завет да постъпваме винаги във всички свои действия под прав ъгъл.

Библия: Книгата на Свещения закон (също така в зависимост от изповеданието книгата може да бъде Коранът, Тората или др. свещени книги) – израз на една непроменима Етика (категоричният императив на Кант).

Земно кълбо и глобус с небесната шир: Земният свят и космоса.

Престилка: Знакът за започналата работа – тя е символ на чистота, добродетелност и масонът винаги трябва да се стреми да я пази такава, каквато е била, когато му е била връчена.

Чук: Инструментът на майстора – оръдието на каменоделците.

Камък: Това е масонът по пътя на самоусъвършенстването. Както камъкът в началото е неодялан с много ръбове, криви стени и неправилна форма, всеки човек в началото изглежда по подобен начин. След упорита работа върху камъка (човека) той има завършен вид и правилни форми.

Слънце и Луна: Сънцето и Луната са древни астрологически символи. В масонството те се възвисяват над колоните, около които се събират чираците и калфите.

Либела: Либелата е символ на равенството в масонското общество, в което всички са братя, независимо от различното си обществено положение в т.н. „профански живот”.

Отвес: Отвесът е служил на оперативните масони за да проверяват точноста на строежа. Спекулативните масони винаги трябва да преценяват всяко свое дело използвайки символичния символ но отвеса.

Чертожна дъска: Тя символизира “строителния” план на живота, и един от работните инструменти на майстора.

Мозаечният под: Мозаечният под е изражение на поредицата от успехи и неуспехи от радост и скръб и е символ на вечната полярност съпътстваща нашия стремеж към съвършенство.

Човекът се намира в едно постоянно противоборство между духовните си стремления и земното си начало. Съединението на пергела и винкела символизира хармонията между дух и тяло, между осъзнато и неосъзнато, между творец и сътворено.

Който иска да изживее своя живот в хармония, трябва да намери и хармонията между тези аспекти на двойствеността.