Кратко разсъждение за Числата

S5

Бих искал да започна този Градеж с мотото на Питагоровата школа, а именно – „Всичко е Числа“. В тази простичка фраза е закодирано основното послание, което мъдреците и философите са искали да предадат на следващите поколения и по-точно знанието, че Числото е „принципът, източника и коренът на всички неща“.

Искам също така смирено да призная, че не ми е възможно в този кратък текст да предам и малка част от това тайнство, наречени Числа. Тяхното значение и символика могат да бъдат разглеждани в толкова различни направления, че за да може да се вникне изцяло няма да стигне и един живот.

Затова още в началото, моля да ми простите, че за разбираемост умишлено ще изложа пред вас само изключително кратки разсъждения и примери, ограничени в частност за основните Числа от 1 до 9, всяко едно от които само по себе достойно за повече от един градеж.

ЕДНО е първото число, което научаваме; то е началото и края, защото нищо не може да съществува без ЕДНО. ЕДНО е АЗ-ът и ЕДИН е светът. ЕДИН Човек, ЕДИН Предмет, ЕДИН Бог. ЕДНО е съвършено, защото не може да бъде повторено; то е основен градивен елемент и се съдържа във всички останали. ЕДНО е най-голямата величина, която няма равна на себе си, няма второ ЕДНО, както и нищо преди ЕДНО.

Геометрично представено като точка, ЕДНО е без размерен обект, съставна част за всеки следващ и събирателна проекция на всички измерения и пространства. Абсолютното единство, съответстващо на Разума.

ДВЕ е символът на дуализма и двойствеността, на противопоставянето на две различни ЕДНО. ДВЕ е положителното и отрицателното, доброто и злото, привличането и отблъскването, светлината и тъмнината. То е първия израз на множествеността, произлизайки от единството на ЕДНО, поставено ДВА пъти.

Но ДВЕ означава и избор, сравнение на едно спрямо друго, на пътя и търсенето към съвършенството. При него желанието е чрез противоречие да се съчетаят ДВЕ страни, за да се постигне ЕДНО цяло. В този смисъл, ДВЕ е израз на динамика, на незавършен процес, на преход към друго постоянно и устойчиво състояние.

Човек е същество на контрастите и противоречията. Без контрастите и противоречията, не можем да познаем истината. Ние никога не бихме могли да познаем доброто, ако нямахме противостоянието на злото.

ТРИ е първото завършено и хармонично число изразяващо равновесно положение и пълнота, обединявайки абсолютното тъждество на ЕДНО и множествеността на ДВЕ. ТРИ поражда Света и видимата проява на Бога във време и пространство. Човек е определен от ТРИ – дух, душа и тяло, като Духът е Бог, Душата е Светлина, а тялото е външната природа.

ТРИ е и началото на плоскостта, ТРИ точки определят повърхнина, ТРИ са страните на първата и най-проста равнинна фигура, върху която е постигнато равновесие. ТРИ са и лицата на Бог, не само в Християнството, а и в други религии. ТРИ са основните (първични) сетива на Човек, с които възприема околната среда – Очи, Уши и Допир.

ЧЕТИРИ, в едното от значенията си се разглежда като съставно на ДВЕ и ДВЕ. В този случай, ЧЕТИРИ изразява едновременно ДВА избора, разпределени в ЧЕТИРИТЕ посоки; още Квадрат или Кръст; специфичен преход между отделни състояния; число на борба и изпитание. ЧЕТИРИ е и числото на Света като цяло, който има ЧЕТИРИ страни – Изток, Запад, Север и Юг.

От друга страна, ЧЕТИРИ също така е съставно и на ЕДНО и ТРИ, израз на стремежа към справедливост, съвършенство и преминаване от едно състояние на ТРИ към друго; за смисъла, че постигнатата устойчивост е само временна и трябва да се стремим към съвършенството на ЕДНО. ЧЕТИРИ е и числото на градежа, основа върху която се изгражда ХРАМА. ЧЕТИРИ е и символът на Кръста, на разпятието на Христос, на началото на пътя поет за пречистване на греховете.

ПЕТ е следващото завършено число, съдържащо в себе си двете форми на числата – съвършена и променлива – или по-точно ТРИ и ДВЕ или ЕДНО и ЧЕТИРИ. ПЕТ е израз на постигнато устойчиво състояние след извървян път, състояние на хармония и липса на конфликт.

ПЕТ са всички сетива на Човека – към споменатите по-горе ТРИ се добавят Вкус и Мирис. ПЕТ са основните елементи в Алхимията – Земя, Вода, Въздух, Огън и Етер. ПЕТ е и символа на ходещия Човек, тръгнал от Кръста ( ЧЕТИРИ ). Геометричния символ на ПЕТ е петолъчната звезда – Пентаграма, използвана за олицетворение на възприятията на Човека.

ШЕСТ е сложно число, съставено както от ДВА пъти по ТРИ, така и от ЧЕТИРИ и ДВЕ. В първия случай това е противоположност на две устойчиви състояния – геометрично изразени като два обърнати триъгълника ( или Хексаграм ). Във втория случай, това е комбинация на ДВА пътя и възможности за промяна. ШЕСТ изразява борбата между Духа и Материята, Земния и Неземния свят, като Човек, който живее между тези два свята трябва сам да избере своя път.

Числото СЕДЕМ е наречено Съвършеното число, като се явява преповтаряне на първото завършено и хармонично число ТРИ, преминало през избора и пътя на числото ЧЕТИРИ, следователно е пречистено и преродено. Нека не забравяме, че ТРИ всъщност е ЕДНО, преминало през ДВЕ, т.е. СЕДЕМ се явява двоен преход на ЕДНО, на чистото начало и Разума.

СЕДЕМ винаги се е приемало за магическо, свещено число. СЕДЕМ са дните от седмицата, СЕДЕМ са основните Божиите заповеди в Библията (без ТРИ-те към ближния), както и СЕДЕМ са смъртните грехове; СЕДЕМ са октавите в музиката, със СЕДЕМ е свързана радостта, светлото начало в живота и здравето. СЕДЕМ се счита за основа, която въздигната в различна степен, дава ключа на всички земни и небесни тайни. С него се разрешават загадките на космоса, за тия, които знаят да го употребят.

Числото ОСЕМ е сбор както от ЧЕТИРИ пъти ДВЕ, така и от ДВА пъти ЧЕТИРИ. Представено на основата на ДВЕ, то съответства на приятелството, любовта, на хармония и е израз на октавата в музиката. В този случай ОСЕМ представя една по-висша степен на прехода и противостоянието, които символизира ДВЕ.

Когато ОСЕМ се разглежда като съставено от ДВА пъти ЧЕТИРИ, то е изградено от две действителности – два дома, две реалности. ОСЕМ е числото на силните, които знаят и могат съзнателно да избират своя път – както във веществения видим свят, така и в невидимия свят. То е число на посветените в мистериите на живота и смъртта.

ДЕВЕТ е последното число в редицата на първите естествени числа. То е сбор от ТРИ пъти завършеното хармонично число ТРИ и по този начин изразява Справедливостта, както и Възвишението. Като ТРИ-кратно числото ТРИ, ДЕВЕТ превръща устойчивостта в стремеж. Геометрически представено, това са ТРИ триъгълника в трите посоки, ТРИ различни Свята, балансирани помежду си.  За Човек се казва че е Трижди Велик, когато е тройно велик и в трите свята – физическия, духовния и божествения.

Числото ДЕВЕТ също така обаче може да се разглежда като сбор от съвършеното число СЕДЕМ и числото на противостоянието ДВЕ и по този начин ДЕВЕТ притежава Силата на властта, която Човек може да използва както да извършва добри дела, така и за лоши цели.

 Уважаеми Братя,

До този момент аз умишлено не давах тълкувания на Числата в духа на Масонството, давайки възможност на всеки един от вас сам да достигне до тази връзка. Нека да се огледаме, и ще видим, че Числата са дълбоко кодирани около нас и имат своите символи и значения, и всеки може да направи своята връзка, в духа на тълкованията по-горе.

(1) ЕДИН е Великия Архитект
ЕДИН е Храма
ЕДИН е Уважаемият Майстор
(2) ДВАМА са Уважаемите Надзирателите на Ложата
ДВА са квадратите на килима – Черен и Бял
(3) ТРИМА са главните сановници – Уважаемия Майстор и двамата Надзиратели (т.е. съчетание на ДВЕ + ЕДНО)
ТРИ са Колоните в храма (на Силата, Красотата и Мъдростта), но от входа се виждат само ДВЕ, третата (ЕДНО) остава скрита
ТРИ са Големите Светлини на Масонството (Светия Закон, Винкела и Пергела)
ТРИ са отличителните знаци на глваните сановници – Отвес, Либела, Прав Ъгъл – сами по себе си представляващи ЕДНО (Отвес – сочи в една точка), ДВЕ (Либела – две точки, линия) и ТРИ (Прав Ъгъл, три страни)
ТРИ са Ударите с Чука (в различни комбинации)
ТРИ са странстванията на Търсещия Светлината;
ТРИ са степените в Масонството ( синьото масонство )
ТРИ са стъпките за да влезеш в Храма
ТРИМА Калфи убиват ЕДИН Хирам : ЧЕТИРИ
(4) ЧЕТИРИ са посоките на света около килима
ЧЕТИРИ са и препятствията на търсещия по време на неговите странствания
(5) ПЕТ са стъпалата на Калфата
ПЕТ е ръкостискането на Майстора
(6) ШЕСТ са работните инструменти – Чук, Мистрия, Винкел, Пергел, Лебела и Отвес
(7) СЕДЕМ са основните офицерите в Ложата (в зависимост от ритуала)
СЕДЕМ са последните стъпала от Стълбата
(8) ОСМОЪГЪЛНИК образуват Винкела и Пергела положени един върху друг
(9) ДЕВЕТ са необходими за провеждане на ложа (в зависимост от ритуала)

Бр.: Н.В.

Ложа “Филипополис”

Раковски и българската масонска мисъл

Раковски и българската масонска мисъл Началото на българското масонство е свързано с множество неясноти и липса на достатъчно писмени извори, които категорично да дадат отговор на въпроса...

Close