Най-старият жив град в Европа

Plovdiv Yasa Tepe SmallПловдив е уникален именно с прасторията си макар и недобре описана и експонирана и непрекъснатия жизнен цикъл от онези дни до настоящите. Вярно е, че градът има невероятни археологически и архитектурни паметници от античността, средновековието и т.н., но подобни има и на други места. Така например римски стадиони има над 30, антични театри над 70 подобни на нашите и тези епохи са най-познати и атрактивни за широката маса от туристи на първо място, но уникалността на Пловдив е, че наред с тези паметници от по-късен период, градът може да се похвали с праисторията си.

В най-дълбока древност хората са били изключително зависими от природата. Наред с това обаче те дълбоко са я познавали, познанието им се е простирало и върху космоса и небесните тела. Именно това, зависимостта им от природата и наред с тяхната вродена и развивана ритуалност и нужда за изпълнение на обреди, наличието на богатия комплекс от дадености ги довела и трайно заселила по тези земи.

Пътят на човечеството от Африка през Близкия изток (Анатолия) и Балканския полуостров в Европа предизвикал и предначертан от климатинчите дадености и промени е описан от учените, Именно от тук в следващи си етап тръгва и съвременната Европейска цивилизация. И ако по отношение на това как са стигнали големите маси праисторически хора през периода на неолита до нашите днешни земи има различни научни теории, то що се касае до придвижване по-нататък на север и на запад на този етап историческата наука вече е почти единодушна.
За да сме пунктуални, следва да се отбележи, че доскоро преобладаващите научни мнения бяха, че прасторическите хора са се заселили на Балканския полуостров- първото място в Европа, през Босфора и Дарданелите, които тогава не са били водни протоци, а сухоземен провлак. В този аспект може да се отбележи и броя на откритите и описани праисторически (могили, селища) около 480 от които над 400 са в пределите на днешна България. Сега вече науката говори за над 1000.

Сигурно тук ще е мястото да отбележим и значението на понятието „праисторическа могила” селища и такива, които са били култови и пограбални.Освен това следва да се направи разграничение с оглед на периодизацията- праисторически, антични и т.н. Много често хората като видят могила непременно, особено по нашите земи, я свързват с храм или най-вече с погребение на някой тракийски-воин или владетел. В археологията няма единно становище за характеристиката на термина „праисторическа могила”. Затова ще посочим различни видове открити праисторически селища:

– могили- множество селища на едно място, през различни периоди
– тераси – многослойни селища, обикновено до 4м.
– открит тип- сравнително кратко обитавани.
– височинни селища- изградени на естествено укрепени места

Започвайки с изяснаване на понятия ще добавя само хронология на периодите в праисторията ( безписмения период в историята и археологията), за който ще разкажа по-долу без да се спирам на понятия от типа Неолитна революция:

І Ранен неолит
ІІ Среден неолит
ІІІ Късен неолит
ІV Ранен халколит( енеолит)
V Късен халколит (енеолит)
VІ Ранна бронзова епоха
VІІ Средна бронзова епоха

Кое обуславя придвижването на тези големи човешки маси от Африка през Анатолия до тук? Разбира се природата и в частност климата, както и демографските процеси.

Промените в климатичните условия и изчерпването на почвеното плодородие, принуждава нарастващото население да потърси по-благоприятни места за поселения.

В епохата на неолита, големи групи хора започват да се заселват на Балканския полуостров. Това са хора, завършени земеделци и скотовъдци, които идват с познанията, уменията, оръдията на труда, животните си и т.н.

Защо именно тук: защото тук срещат един сравнително благоприятен климат , щедро надарена природа, липса на сериозни затрудняващи ги фактори ( население, зверове, природни стихии и т.н.) и сравнително близко разтояние от отправната точка.

Какво предлага Балканския полуостров и в частност Тракия, за да се извърши масовото заселване тук? Само схематично- природа- четири сезона, умерен климат, сравнително малки температурни амплитуди, без сериозни катаклизми, богата растителност, много и сравнително големи реки, долини (основно Маришката), оградени от пазещи ги планини и най-вече – почва. Единствено тук плодородния почвен слой на места надхвърля 1000м. Не без значение са пасищата. Както казах, те идват готови земеделци и скотовъдци. Неслучайно по-ранни селища са датирани по полите на планините и около сравнително по-малки реки. След това се предвижват масово по-надолу. Всичко е обусловено от основните им занимания: земеделие, скотовъдство, събирателство, лов, добив на материали, занаяти, изкуство.

Храната е един от основните жалони предопределящи поведението на хората. Наред със събирателството на корени, билки, тревисти растения, плодове и т.н. уседналия начин на живот предопределя отглеждането на пшенични посеви- еднозърнест и двузърнест лимец, ечемик- основни култри. Налице са данни, че са отглеждали и ползвали нахут, някои бобови растения- грах, леща, секирче, уров (фий). Познавали са и голозърнест лимец. Качествата на ленът, и като маслодайно, и като влакнодайно растение са ползвани широко, за което ще стане дума по-долу.

Животновъдството е друг основен поминък и както казах също е пренесен. Основно са отглеждани овце, кози, говеда и свине. Месото необходимо за изхранване се е набавяло в съотношение 2/3 домашни животни – 1/3 – лов. От своя страна говеждото задоволява 1/2 от необходимостта от месо, а най-малък е делът на свинското. Месото се е консумирало предимно варено и в по-малка степен печено.

Облеклото естествено е било производно на познанията и възможностите на най-древните обитатели на нашите земи- кожи и ленени дрехи, на много по-късен етап коноп и т.н.

Къщите на древните са представлявали най-често постройки с едно помещение и по-рядко с две или повече. Изграждани са били от няколко основни дървени колони (подпори) носещи покрива и други множество такива, носещи стените и покрива, като около тях са преплитани други по-тънки пръчки, измазани от вън и вътре с глина. Покрива е двускатен , също от дървена конструкция, покрит с тръстики, слама и други подходящи растения. Подът е глинен , утъпкан добре, понякога и върху дървена основа и във всеки случай добре изолиращ. Напоследък са открити доста селища с двуетажни постройки, чийто втори етаж също е от дърво и глина и създава допълнителна стабилност на цялостната конструкция.

Религиозно-митологичните схващания и ритуалност на древните ни предшественици са иключително интересни. Като цяло те са били сензитивни, наблюдателни и далеч по-развити от нашите представи за онова време. В тяхните представи и въжделения природата и човешкия род са неразривно свързани. Техният свят е изграден върху основата на съвместното съществуване и въздействие между мъжкото и женското начало. Пренесено това върху схващането за взаимодействието между богинята- Майка и бога-Небе. Богината майка е олицетворена от земята, гората , природата, жената. Богът небе е олицетворяван с проявлението си в дъжда, с който той опложда утробата на природата в различните и проявления. Всичко що е живо и материално , в някакъв момент погива, но от брачния съюз между богинята Майка и бога Небе всичко се преражда в безкрайния космически цикъл.

Тези им схващания са пренесени в изпълняваните от тях обреди, това е отразено и в изкуството, което създават (керамични съдове със символи и рисунки, пластики, фигури и т.н.). Не случайно в основите на новопостроените къщи вкопават части от старите, пренасят в жертва най-хубавото, което имат и др. Всичко това с убеждението , че то ще се прероди и претвори в още по-добро , следвайки нескончаемия цикъл. Дори пиенето на вода, освен чисто физиологична нужда , за тях е изпълнението на ритуал по оплождането на утробата, чрез водата и т.н.

Тракийската низина с река Марица и притоците и, планините, полите им и долините – всички те с ресурсите, които предлагат са невероятен „капитал”, който те придобиват заселвайки се трайно тук. Това предполага възможности за развитие на човешкото поселение във всяко отношение. Именно затова и се стига до ярките количествени и качествени натрупвания, в крайна сметка изразени в демографски взрив, развитие на религиозно-митологична система, познание за света, осъвършенстване на оръдията на труда и произведеното и т.н.

Днешен Пловдив с неговите дадености като естествен център на Тракия е носител на всички белези от онова време.

Можем ли да си представим колко е било впечатляващо деветхълмието и околностите му за онова време, при все това, че и днес в безкрайно развитата епоха, в която живеем притаяваме дъх, пътувайки и виждайки ги от десетки километри?

Ето и праисторическите селища на територията на днешен Пловдив и най-близките му околности с някои кратки бележки, започвайки от северната част на града:

1. Ясъ тепе 1 – ( Плоска могила 1). Може би най-голямата – около 100 дка, с височина над 10м. Проучвана от П.Детев. Не е достигнато до чист хоризонт. Излизат високи подпочвени води. Датирана е около 5300-5400г пр. Хр.- късен неолит.

2. Селищна могила кв.Филипово. За нея четем още по-миналия век от братя Шкорпил.30-те години на миналия век вече е изчезнала.

3. Праисторическо селище „Герджика”- също изчезнало. Предполага се , че селището е било изградено върху речна тераса. Оскъдни познания.

4. Селищни могили на трихълмието- от височинен тип. Има данни за три праисторически селища на всеки един от Хълмовете. Слабо са проучени. В основите на днешния ресторант”Пълдин” има останки от селище на Джамбаз тепе. Изследователи описват селище и на Тексим тепе- също слабо проучено. От трихълмието най-добре е проучвано селището на Небет тепе. Спорни са научните изследвания за датировката на възникване дали е късен неолит, халколит или бронзова епоха.

5. Селище ІІ-ра Каменица- близо до стадион „Христо Ботев”. Открита е колективна находка от керамични съдове и бронзова въдица. Също недобре проучвано.

6. Ясъ тепе 2 ( Плоска могила 2). В близост до Аграрния Университет. Най-добре проучваното селище от П.Детев. Късен неолит. Твърденията на изследователите са , че е достигнато до чист хоризонт. Други учени твърдят, че разкопките могат да бъдат продължени и че има грешки в стратиграфията.

7. Селищна могила Тракия- Базалтовата могила- най-късно открито селище. Слабо проучена.

8. Бозукова мандра- по Кукленско шосе, около тухларната фабрика от лявата страна по посока на движението.

9. „Пирето”- селище близо до кв.Коматево.

10. „Св.Константин и Елена”- с.Брани поле. Намира се в непосредствена близост до гробището. Слабо проучено.

11. „Мичкюрската могила”- По старото име на кв.Прослав. намира се в близост до с.Златитрап на 700м и на около 2,5км от Околовръстното шосе, в землището на с.Брестовица. Проучванията на селището са направени от френски арфхеолози 1898-1900г и откритите артефакти се съхраняват в Музея на националните древности- Сен Жермен анЛе. Те всъщност не са знаели за естеството на могилата. В последствие български учени са изследвали намереното допълнително. Тази селищна могила е с много голям потенциал заради близостта и, слабото и проучване и възможностите за социализация.

12. Древно селище, находящо се на Джендем тепе (Хълм на Младежта). В миналото древните жители са го наричали Хълм на нимфите- дриади. С него се свързва едно от старите имена на града , предполагайки , че селището е носело това име Кендрисос. Лошо проучено, има значителен археологически потенциал. Хълма се свързва с митичния храм на Аполон Кендрисийски.

Един от основните проблеми на Пловдив е, че археологията е много затруднена от постоянния цикъл на живот вече 80 столетия. Когато са правени повечето проучвания, науката и технологиите са били на сравнително ниско равнище. Прибавяйки към това и нежеланието на никой инвеститор да се „сблъска” с археологически разкопки и проучвания и отдавна прокарана инфраструктура, става ясно защо в познанието за града ни има толкова бели петна. Не трябва да забравяме и факта, че турците около 1 век след завземането му също нанасят непоправими щети, като от ценните артефакти унищожават голяма част, а друга разхвърлят.

Въпреки всичко това е града с най- многовековната история в България, достойно заемащ своето място на картата на света с признанието на почти всички светвни медии, отразяващи исторически и археологически факти и проучвания като най-стария жив град в Европа.

Бр.: Л.К.
Ложа Филипополис

Благотворителна акция 2015

Коледна Благотворителна Акция - 25 декември 2015 Благодаряние на подкрепата осъществена от редица братя и ложи, както от ориент Пловдив така и извън него, за трети...

Close